Seuran säännöt

Päivitetty: 22.09.2023

1.§

Yhdistyksen nimi on Kokkolan Budo ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

2.§

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä urheilu, budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-, karate-, brasilialaisen ju-jutsun taitoa, sekä toimia näiden tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja sellaisille henkilöille, jotka se muuten katsoo kansalaiskuntoon nähden soveliaiksi, budo- ja itsepuolustusopetusta, järjestää kilpailuja, lähettää valitsemansa edustajat kilpailuihin, pitää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, toimittaa ja kustantaa julkaisuja esimerkiksi netissä, ja pyrkii kehittämään jäseniään kaikissa suhteissa budohengen mukaisesti.

3.§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen budo- ja itsepuolustustyössä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi nimeämisen suorittaa yhdistyskokous hallituksen tehtyä asiasta esityksen. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

4.§

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien, ellei hallitus aikaisemmin vapautusta myönnä. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastainen tai jonka toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa. Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle. Jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperää vastaan, voi hallitus antaa varoituksen, josta hallituksen on ilmoitettava ko. lajin erikoisliittoon ja harkintansa mukaan yhdistyksen jäsenille.

5.§

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin kokous määrää kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua. Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa erotetuksi yhdistyksestä.

6.§

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta nimittäin kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi- helmikuussa ja syyskokous elo- syyskuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
 4. esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle
 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
 4. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.
 5. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 8. Päätetään yhdistyksen talousarvioista.
 9. Määrätään yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on.
 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

7.§

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää tai 30 päivän kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutteluista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

8.§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille yhdistyksen kaikilla ilmoitustaululla julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi kirjeillä, paikallislehdissä tai jollakin yhdistyksen ilmoitustauluista.

9.§

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi näitten sääntöjen 16. ja 17. pykälissä mainituissa tapauksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.

10.§

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi ja tulee tilinpäätös jättää tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11.§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallitus voi asettaa valio- tai toimikuntia hoitamaan yhdistyksen käytännöllisiä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi niin, että hallituksesta on erovuorossa kunakin vuonna kolmasosa vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen erotessa ennen toimikautensa loppua valitaan hänelle seuraavassa yhdistyksen kokouksessa seuraaja eronneen jäsenen toimikauden loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12.§

Hallituksen tehtävänä on

 1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana tai vastaajana.
 3. Kutsua koolle yhdistyskokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen lailliset päätökset.
 4. Hoitaa yhdistyksen hyväksymisestä yhdistykseen tai erottamisesta yhdistyksestä sekä mahdollisen varoituksen antamisesta yhdistyksen jäsenelle.
 5. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
 6. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenille myönnetyistä kyu- ja dan- arvoista, ilmoittaa ko. lajin erikoisliitolle, kuka arvon on myöntänyt ja koska sekä merkitä pitämäänsä luetteloon, onko ko. lajin erioisliiton johtokunta hyväksynyt myönnetyn arvon.
 7. Valvoa, että yhdistyksen jäsenet käyttävät vain sitä kyu- ja dan- arvoa ilmaisevaa tunnusmerkkiä, jonka ko. lajin erikoisliitto on vahvistanut.
 8. Huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta.
 9. Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
 10. Hankkia ko. lajin erikoisliitolta lupa julkisten kilpailujen järjestämiseksi, jäsentensä lähettämiseksi kilpailuihin Suomen ulkopuolelle sekä Suomessa, joita joku yhdistys, joka ei kuulu ko. lajin erikoisliittoon, järjestää.
 11. Myöntää yhdistyksen toimintaa erityisesti edistäneille henkilöille kunnia- ja ansiomerkit niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhdistyskokous on vahvistanut.
 12. Ottaa tarpeelliset toimihenkilöt
 13. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

13.§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen, sihteerin tai yhdistyskokouksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa tai yhdistyskokouksen määräämä toimihenkilö yksin.

14.§

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, julkaista painotuotteita, suorittaa voittoa tavoittelematta varusteiden hankintaa ja jakelua jäsenilleen sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.

15.§

Jos yhdistys päättää purkautua, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tarkemmin määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.

16.§

Yhdistyksen kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista, vaaditaan yli puolet annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan lisäksi, että ko. lajin erikoisliiton hallitus hyväksyy sääntöjen muutoksen.

17.§

Yhdistys liittyy ko. lajin erikoisliiton jäseneksi ja sen eroamispäätös on pätevä vain siinä tapauksessa, että yhdistys varsinaisessa kokouksessaan sen päättää äänten enemmistöllä ja että sanottu päätös vahvistetaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa äänten enemmistöllä.

18.§

Hallitusjäsenen suositellaan toimia seuran hallituksessa enimmillään kolme vuotta kerralla, jonka jälkeen on erovuorossa.